جزئیات درخواست خدمت

  1. خانه
  2. استانبول
  3. جزئیات درخواست خدمت

جوشکار

  • نوع درخواست خدمتنوع درخواست خدمت: حضوری
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • استانبول
آدرس : کارتال

جزئیات پروژه

به یک جوشکار سقف نیاز دارم.

دسته بندی های صنعت